Privacybeleid

Voor deze web­site ver­werk ik per­soons­ge­ge­vens wan­neer je deze bij het invul­len van het con­tact­for­mu­lier op deze web­site aan mij ver­strekt. Ik kan de vol­gende per­soons­ge­ge­vens verwerken:

- Je voor- en ach­ter­naam
- Je tele­foon­num­mer
- Je e‑mailadres
- Je IP-adres

Ik ver­werk je per­soons­ge­ge­vens om tele­fo­nisch con­tact met je op te kun­nen nemen als je daar om ver­zoekt, en/of om je schrif­te­lijk (per e‑mail en/of per post) te kun­nen bena­de­ren. Ik bewaar je per­soons­ge­ge­vens niet lan­ger dan nodig is om de doe­len te rea­li­se­ren waar­voor je gege­vens wor­den ver­za­meld. Je gege­vens wor­den niet lan­ger dan een jaar bewaard indien er geen over­een­komst tot stand komt. Je hebt het recht om je per­soons­ge­ge­vens in te zien, te cor­ri­ge­ren of te ver­wij­de­ren. Je kunt een ver­zoek tot inzage, cor­rec­tie of ver­wij­de­ring stu­ren via het con­tact­for­mu­lier. Ik zal zo snel moge­lijk, maar bin­nen vier weken, op je ver­zoek rea­ge­ren. Ik ver­strek je per­soons­ge­ge­vens niet aan derden.

Trac­king cookies

Deze web­site maakt geen gebruik van trac­king coo­kies, omdat ik het belang­rijk vind dat je je vrij kunt bewe­gen op deze website.

Ik neem de bescher­ming van je gege­vens seri­eus en neem pas­sende maat­re­ge­len om mis­bruik, ver­lies, onbe­voegde toe­gang, onge­wenste open­baar­ma­king en onge­oor­loofde wij­zi­ging tegen te gaan. Deze web­site maakt gebruik van een SSL Cer­ti­fi­caat zodat je per­soons­ge­ge­vens ver­sleu­teld naar de web­site ver­stuurd wor­den. Als je de indruk hebt dat je gege­vens niet goed bevei­ligd zijn of er aan­wij­zin­gen zijn van mis­bruik, of indien je meer infor­ma­tie wenst over de bevei­li­ging van door mij ver­za­melde per­soons­ge­ge­vens, neem dan con­tact met me op via het con­tact­for­mu­lier. https://coaching.xandraschipperheijn.nl is een web­site van Xan­dra Schip­per­heijn. Ik ben als volgt te bereiken:

Rot­ter­dam­se­weg 122
2628 AP Delft
Tele­foon: 06 – 12 35 84 15