uitzicht vanuit de coachruimte

uit­zicht van­uit mijn werkplek

Welkom

Ik coach jon­ge­ren en vol­was­se­nen bij vraag­stuk­ken over moti­va­tie, zelf­stan­dig­heid, cre­a­ti­vi­teit en zin­ge­ving. Dit doe ik met veel humor en eer­lijk­heid — Ik bied je graag een per­soon­lijke leer- en ont­wik­kel­plek die uit­no­di­gend en onder­zoe­kend is, waar­bij we niets voor van­zelf­spre­kend aan­ne­men. Daar­door word je wak­ker­der in je den­ken, accep­te­ren­der in je voe­len en kan er meer inzicht ont­staan in jouw plek als indi­vidu in het geheel van deze wereld.

Mensjes illustratie

Voor wie

  • als je meer zin­ge­ving en cre­a­ti­vi­teit zoekt
  • als je vast­loopt in het school­sys­teem, terug­zakt in niveau, of je moti­va­tie bent verloren
  • als je zelf­stan­di­ger, met meer wak­ker­heid en ver­trou­wen in het leven wil staan
  • als je meer inzicht wil krij­gen in druk, oor­de­len en denk­beel­den van­uit je omgeving/de maat­schap­pij en daar je eigen gedach­ten over wil ontwikkelen
  • als je erken­ning nodig hebt van wie je bent, wat je mee­maakt en waar je over twij­felt, zodat je meer tot rust kan komen
Mountain illustratie

Het werk

Het uit­gangs­punt is, dat iedere erva­ring en waar­ne­ming er mag zijn en er aan­dacht is voor wie jij bent, met je talen­ten en je eigen wijs­heid. Daar­mee wak­ker han­de­len in deze wereld is niet mak­ke­lijk; ik kijk zon­der oor­deel met je mee zodat je hier stap­pen in kan zet­ten. Dat vraagt moed, humor en een actieve samenwerking.

Ook vraagt het vaak een hel­der onder­scheid, bij­voor­beeld: wat is er nu eigen­lijk per­soon­lijk aan je pro­bleem, en wat maat­schap­pe­lijk? Heb je een exis­ten­ti­ële vraag, hoe je om kan gaan met dilemma’s in het leven en de zin daar­van? Of gaat het er eigen­lijk meer om hoe je de veel­heid van infor­ma­tie ver­werkt die uit de bui­ten­we­reld komt? Of zit het werk meer in hel­der krij­gen waar je bent in een ver­an­de­rings­pro­ces en wat daar­voor nodig is?

void illustratie

Werkwijze

We gaan met elkaar in gesprek, waar­bij ik je ont­dek­kings­pro­ces faci­li­teer. Ik zet mijn erva­ring als illu­stra­tor regel­ma­tig in door een per­soon­lijke ‘info­grap­hic’ te teke­nen: ter­wijl ik naar je luis­ter, teken ik wat ik hoor. De beel­den en woor­den die in me opko­men geven vaak een ver­die­ping in het gesprek.

Ik help je je gedach­ten te orde­nen en te ver­hel­de­ren, ruimte te geven aan gevoe­lens waar nodig, en zicht te krij­gen op hoe je je wil ont­wik­ke­len. We onder­zoe­ken hoe we dat wat je mee­maakt in een rui­mere con­text kun­nen plaat­sen, zodat je er met meer vrien­de­lijk­heid naar kan kij­ken. Ik con­fron­teer soms ook met gedrags­pa­tro­nen, en geef inzich­ten en waar­ne­min­gen terug die je vraag­stuk hel­pen ver­hel­de­ren. Soms doen we een spe­ci­fieke oefe­ning die van toe­pas­sing is op jouw situ­a­tie, bij­voor­beeld een waar­den­oe­fe­ning of een loop­baan­oe­fe­ning. Dit vraagt soms ook wat voor­be­rei­dings­werk voor thuis.

Mensjes illustratie

Wat anderen vinden van mijn coaching

Nikkie

Mijn zoon en ik heb­ben na een tra­ject van 5 ses­sies door­lo­pen te heb­ben, weer een posi­tieve kijk op de toe­komst samen gekre­gen. Door ons goed naar elkaar te laten luis­te­ren, zijn we bewust gewor­den wat het met ons bei­den heeft gedaan, het ver­driet en onbe­grip wat we voel­den heb­ben we daar­door goed kun­nen uit­pra­ten en weder­zijds res­pect kun­nen opbouwen.

Anoniem

Je brengt humor in in de juiste dosis en je gaat las­tige din­gen niet uit de weg. Je vraagt door en moti­veert om ver­der te kij­ken dan mijn neus lang is.

Leanne

Ik vond jouw rust in de coa­ching fijn en goed. Dat maakte dat ik er mocht zijn en dat het goed was zoals het was. Ook jouw waar­ne­min­gen maakte dat ik hel­der­der kreeg wat er gebeurde, zodat ik er van een afstandje naar kon kij­ken. Het maakte mijn bele­ving van de din­gen lichter.

Willem

In het 2e jaar van mijn MBO oplei­ding was ik al mijn moti­va­tie kwijt geraakt. De coa­ching heeft enorm gehol­pen om het jaar af te kun­nen maken en mijn diploma te halen. Ik voelde me seri­eus geno­men, hoe je vast kan lopen in het schoolsysteem.

Hoe je daar in je een­tje in staat, en hoe je daar toch mee om kan gaan. Het was heel reflec­tief, hoe je jezelf kan moti­ve­ren zoals het bij jou past in plaats van bij het schoolse van stap voor stap. Je had begrip voor waar ik moeite mee had in plaats van dat je kijkt wat er ‘moet’ gebeu­ren, je was een goed luis­te­rend oor. De speelse werk­vor­men met de ‘inner­lijke geba­ren’ heb­ben mij ook enorm gehol­pen om mijn onge­mak en weer­stand te snappen.

Investering

Coachingstraject jongeren /jong volwassenen 

Voor een tra­ject van vijf gesprek­ken (van 1,5 a 2 uur) voor men­sen tus­sen de 15 en 25 jaar zijn de kos­ten € 575.

Coachingstraject volwassenen

Voor een tra­ject van vijf gesprek­ken (van 1,5 a 2 uur) voor vol­was­se­nen boven de 25 jaar zijn de kos­ten € 625

Losse gesprek­ken > 25 jaar: € 140
Losse gesprek­ken < 25 jaar: € 125

Bedrijfstarief:

Tra­ject van vijf gesprek­ken: € 700
Losse gesprek­ken: € 150

Genoemde bedra­gen zijn ex BTW. De gespreks­duur is 1,5 a 2 uur. Ik neem naast de gespreks­tijd uit­ge­breid de tijd om oefe­nin­gen te ont­wer­pen, dit is inbe­gre­pen in de prijs. Ook de gemaakte info­grap­hics zijn inbe­gre­pen. Soms maak ik ook los van de gespreks­voe­ring een illu­stra­tie of ver­haal waarin ik de infor­ma­tie uit het gesprek verwerk. 

Je bent wel­kom om ken­nis te maken en te kij­ken of je je kan vin­den in mijn manier van coa­chen; dit doe ik meestal tele­fo­nisch of online, hier zijn geen kos­ten aan verbonden.